Úvodní stránka > PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ DOD

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ DOD

I. UŽÍVÁNÍ PARKOVIŠTĚ

1.  Smluvní vztah vzniká zakoupením parkovacího lístku, resp. vjezdem na parkoviště, přičemž klient souhlasí s jeho provozním řádem.

3.  Parkoviště je umístěno na pozemku v areálu 22. základny vrtulníkového letectva
Sedlec - Vícenice. Uživatel parkoviště (dále jen klient) je povinen řídit se dopravním značením a pokyny obsluhy parkoviště.

4.  Parkoviště nemá charakter hlídaného parkoviště. Není střeženo fyzicky ostrahou a není monitorováno technickými prostředky. Provozovatel parkoviště proto neodpovídá za případné škody způsobené odcizením vozidla nebo jeho části, odcizením příslušenství nebo odložených věcí na vozidle ani za škody způsobené poškozením vozidla.

5.  Je v zájmu klienta nenechávat cenné věci ve vozidle.

6.  Klient je povinen na ploše dodržovat zákon č. 361/2000 Sb., řídit se dopravním značením a dodržovat max. povolenou rychlost, která je stanovena na 10 km/hod.

7.  Klient smí odstavit vozidlo pouze na místech, která jsou k tomu účelu přímo vyhrazena.

8.  Všichni klienti jsou povinni řídit se pokyny obsluhy parkoviště. Obsluha parkoviště je oprávněna na ploše parkoviště regulovat dopravu vjíždějících i vyjíždějících vozidel.

9.  Vstup na parkoviště je povolen jen řidičům a posádkám zaparkovaných vozidel, zaměstnancům autoservisu a jejich klientům.

 

II. CENA

1.  Cena za zaparkování vozidla je 100,-Kč bez ohledu na dobu zaparkování vozidla.

2. Provozní doba parkoviště je od 8.00 hodin do 16.30 hodin. Klienti jsou povinni vyzvednout si svá vozidla a opustit parkoviště nejpozději s koncem provozní doby.

 

III. ZPŮSOB ODBAVOVÁNÍ

1.  Klient je povinen při vjezdu na parkoviště a po zaparkování vozidla u obsluhy parkoviště převzít doklad o uhrazení parkovného a dál se řídí pokyny obsluhy parkoviště. Daňový doklad o zaplacení vydá obsluha parkoviště na požádání.

 

IV. OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI

1.  Je zakázáno vjíždět na parkoviště s vozidlem, které by mohlo způsobit ekologické či jiné znečištění plochy parkoviště, manipulovat s pohonnými hmotami a oleji, provádět mytí a údržbu či opravu vozidla v areálu parkoviště. Je výslovně zakázáno znečišťovat parkoviště a jeho okolí.

2.  V případě obsazení parkoviště je klient povinen neprodleně opustit prostor vjezdu na parkoviště.

3.  Je zakázáno blokovat ostatní vozidla klientů. Je zakázáno parkovat na místech rezervovaných ostatními klienty.

4.  V případě, kdy se vozidlo stane nepojízdným, je klient povinen neprodleně vozidlo nechat na vlastní náklady odtáhnout. Pokud tak nebude učiněno, má provozovatel nárok provést odtah na náklady klienta.

5.  Klient odpovídá za škodu, způsobenou provozem vozidla v areálu parkoviště a na majetku provozovatele či na vozidlech jiných klientů, a to v plné výši.

6.  Na parkoviště je povolen vjezd pouze osobním automobilům do 3500kg, motorkám, mopedům, tříkolkám a autobusům. Je zakázáno vjíždět do areálu parkoviště s přívěsným vozíkem.

7.   Obsluha parkoviště je oprávněna neumožnit zaparkování klientům, jejichž vozidlo zjevně neodpovídá technické způsobilosti nebo není vybaveno registrační značkou.

8. Děti se mohou pohybovat na parkovišti pouze v doprovodu dospělých osob, které odpovídají za jejich bezpečnost. V celém areálu parkoviště je zakázán volný pohyb zvířat.

13. V případě požáru jsou klienti povinni řídit se pokyny obsluhy parkoviště a členů hasičských jednotek či integrovaného záchranného systému

Nahoru